• Reklama

Opłaty celne za towary sprowadzane z Chin

Dowiesz się tu jak robić zakupy na aliexpress, jak płacić na aliexpress, czy zapłacisz cło i Vat, co robić jak telefon zostanie zatrzymany przez celników, jak odesłać telefon do chin, jak prowadzić spór na aliexpress, zwrot płatności z aliexpress, reklamacje, gdzie śledzić przesyłki i nie przegapisz też promocji na aliexpress i innych chińskich sklepach.
Regulamin działu
Zakładając nowy watek upewnij się, czy taki sam temat nie został już poruszony na forum (w tym celu użyj opcji 'szukaj')
Nowo tworzone wątki: w złych działach/na poruszane wcześniej tematy/z pytaniami na które już wielokrotnie udzielono odpowiedz będą ZAMYKANE / USUWANE

Opłaty celne za towary sprowadzane z Chin

Postprzez marx » sobota, 6 sierpnia 2011, 22:04

najczęstsze pytania :
http://www.katowice.ic.gov.pl/prawo/pod ... odp_of.pdf

Jakie jest cło na towary sprowadzane z chin
Prawie każdy towar sprowadzony z chin podlega ocleniu. Aktualny wykaz cła można znaleźć tutaj:
[hide]http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds...e=20110602[/hide]

lub
[hide]http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=516&wysw=5[/hide]

Z cła zwolnione są towary do 45 euro (Art. 52 pkt.3). Dokładny opis znajdziesz poniżej.
[hide]USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 51. 1. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) perfum i wód toaletowych.

3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Ważne!

Art. 52. 1. Zwalnia się od podatku import, z zastrzeżeniem ust. 2, towarów umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) ilość i rodzaj towarów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;

2) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki;

3) przesyłki mają charakter okazjonalny.

2. Towary, o których mowa w ust. 1, są zwolnione od podatku w ramach następujących norm:

1) napoje alkoholowe:

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej - 1 litr lub

b) napoje otrzymywane w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, sake lub podobne napoje o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22%, wina musujące, wina wzmacniane - 1 litr lub

c) wina inne niż musujące - 2 litry;

2) tytoń i wyroby tytoniowe:

a) papierosy - 50 sztuk lub

b) cygaretki (cygara o ciężarze nie większym niż 3 g) - 25 sztuk, lub

c) cygara - 10 sztuk, lub

d) tytoń do palenia - 50 g;

3) perfumy - 50 g lub wody toaletowe - 0,25 l;

4) kawa - 500 g lub ekstrakty i esencje kawy - 200 g;

5) herbata - 100 g lub ekstrakty i esencje herbaty - 40 g.

3. Zwolnienia od podatku, o których mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli wartość przesyłki nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro. Ważne!

4. Towary, o których mowa w ust. 2, zawarte w przesyłce w ilościach przekraczających określone limity podlegają całkowitemu wyłączeniu ze zwolnienia.

Art. 53. 1. Zwalnia się od podatku import, z zastrzeżeniem ust. 3-5, środków trwałych i innego wyposażenia, należących do przedsiębiorcy wykonującego w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarczą, który zaprzestał prowadzenia tej działalności na terytorium państwa trzeciego i zamierza wykonywać podobną działalność na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) środki trwałe i inne wyposażenie były używane przez przedsiębiorcę w miejscu poprzedniego wykonywania działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem zaprzestania działalności przedsiębiorstwa na terytorium państwa trzeciego;

2) środki trwałe i inne wyposażenie są przeznaczone na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego;

3) rodzaj i ilość przywożonych rzeczy odpowiadają rodzajowi i skali działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, przez właściciela gospodarstwa rolnego zwolniony od podatku jest także import żywego inwentarza.

3. Zwolnienia od podatku nie stosuje się w przypadku zaprzestania działalności w związku z połączeniem się przedsiębiorców lub nabyciem albo przejęciem w posiadanie przez przedsiębiorcę krajowego zorganizowanej części mienia przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli nie powoduje to rozpoczęcia prowadzenia nowej działalności.

4. Zwolnienia od podatku nie stosuje się również do:

1) środków transportu, które nie służą do wykonywania działalności gospodarczej;

2) towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta;

3) paliwa;

4) zapasów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;

5) inwentarza żywego stanowiącego własność przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie obrotu zwierzętami hodowlanymi.

5. Środki trwałe i inne wyposażenie podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 12 miesięcy, licząc od dnia zaprzestania działalności przedsiębiorstwa na terytorium państwa trzeciego.

6. Środki trwałe i inne wyposażenie, zwolnione od podatku, przez 12 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu, nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez uprzedniego poinformowania o tym organu celnego. W odniesieniu do wypożyczania lub przekazania okres ten może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony do 36 miesięcy przez naczelnika urzędu skarbowego.

7. W przypadku sprzedaży lub przeniesienia prawa własności w inny sposób, wynajmu, użyczenia, wydzierżawienia lub innego odstąpienia rzeczy zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 i 2, dokonanych przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 6, rzeczy te są opodatkowane podatkiem według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia, z uwzględnieniem wartości celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

8. Do osób wykonujących wolne zawody, które uzyskały prawo do wykonywania takich zawodów na terytorium kraju, oraz do osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej, które przenoszą swoją działalność z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.[/hide]http://www.katowice.ic.gov.pl/prawo/poczta/broszura-poczta.pdf


I n f o r m a t o r

DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG POCZTOWYCH ZGŁOSZENIE CELNE IMPORTOWE PRZESYŁEK BEZ DOKUMENTU SAD.

1. Zagadnienia wstępne
„Informator” ten wyjaśnia, jak należy postępować, gdy otrzymujemy rzeczy w
przesyłkach przewożonych przez PPUP „Poczta Polska”, w tym również w przesyłkach
doręczanych za pośrednictwem firmy „Pocztex” .

Zawartość tego „Informatora” nie obejmuje przypadków, gdy wymagane jest
dokonanie zgłoszenia celnego na dokumencie SAD (Jednolitym Dokumencie
Administracyjnym), to znaczy wówczas, gdy:
1) całkowita wartość towarów w przesyłce pocztowej, zawierającej towary
przeznaczone do celów handlowych przekracza równowartość 1 000 EUR albo
2) przesyłki pocztowe przeznaczone dla przedsiębiorców, zawierające towary
przeznaczone do celów handlowych podlegające należnościom celnym przywozowym i
podatkowym, są częścią serii podobnych czynności albo
3) przesyłki pocztowe zawierają towary, o których mowa w art. 235 Rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 2454/93 (RWKC) wprowadzającego przepisy wykonawcze do
Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Rzeczy wysyłane za pośrednictwem PPUP „Poczta Polska”, w tym również w
przesyłkach doręczanych za pośrednictwem firmy „Pocztex” , z krajów nienależących
do Unii Europejskiej są traktowane jak każde inne towary importowane.

2. Paczki pocztowe przysyłane spoza krajów Unii Europejskiej

a) Obowiązki nadawcy; Deklaracja nadawcy.

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami pocztowymi, nadawca musi wypełnić
deklarację celną paczki (CN22 lub CN23), która powinna być w sposób trwały dołączona
do paczki. Deklaracja powinna zawierać opis towarów, wartość i oznaczenie, czy jest to
prezent, czy towar handlowy. Każdy urząd pocztowy za granicą powinien udzielić
porady nadawcy.
We własnym interesie odbiorca przesyłki powinien zadbać, aby nadawca wypełnił
deklarację w sposób kompletny i dokładny. Brak deklaracji lub wypełnienie jej w sposób
niekompletny i nieprecyzyjny może powodować opóźnienie w dostarczeniu przesyłki do
czasu wyjaśnienia i uzupełnienia brakujących informacji lub przesyłka może zostać
zwrócona nadawcy.

b) Zapłata cła i podatków.

Większość towarów przysyłanych do Polski spoza obszaru Unii Europejskiej
podlega należnościom celno-podatkowym (cłu, podatkowi VAT, podatkowi
akcyzowemu), które muszą być zapłacone, niezależnie od tego, czy:
- towar został zakupiony, czy otrzymany bezpłatnie;
- rzeczy są nowe, czy używane (włączając antyki lub dobra kultury - wówczas
może być wymagane odpowiednie zezwolenie władz kraju wywozu);
- rzeczy są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane.
Organ celny nie księguje i nie pobiera kwoty należności przywozowych , jeżeli
suma kwot tych należności i należności podatkowych z tytułu importu towarów nie
przekracza równowartości kwoty 10 EUR i jeżeli upłynął termin na powiadomienie
dłużnika o kwocie należności (art. 55 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne).

c) Zwolnienia z cła i podatków.

Zgodnie z postanowieniami art. 23 i art. 24 Rozporządzenia Rady (WE) Nr
1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień
celnych zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary
o niewielkiej wartości (wysyłki komercyjne, np. rzeczy zmówione przez internet -
zamówienie wysyłkowe) wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy
znajdującego się we Wspólnocie. Za „towary o niewielkiej wartości” uważa się towary,
których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. Zwolnienia nie
stosuje się do wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, tytoniu i wyrobów
tytoniowych.
Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. Dz.U.Nr 54, poz.535 - z 2004 r.; z późniejszymi zmianami.) zwalnia się od
podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa
trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem
, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych
odpowiadającej równowartości 22 euro. Zwolnienia od podatku, o którym mowa wyżej
nie stosuje się do: napojów alkoholowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych; perfum i wód
toaletowych.
Zwolnienia od podatku, o którym mowa wyżej, nie stosuje się do towarów
importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego (w tym również za pośrednictwem
internetu).
Należy zatem zauważyć , że jeśli towary zawarte w przesyłce wysyłane
bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie nie
przekraczają równowartości 22 euro , to mogą być zwolnione z cła i podatku od towarów
i usług ( VAT) . Jeśli natomiast towary takie przekraczają równowartości 22 EURo , ale
nie przekraczają równowartości 150 EUR, to mogą być zwolnione z cła , podlegają
jednakże podatkowi od towarów i usług (VAT) w imporcie , który w przeważającej
większości towarów przemysłowych wynosi 23 % i jest obliczany od wartości celnej
towarów (to znaczy, wartości fakturowanej powiększonej o wszelkie koszty związane z
przywozem towaru do granicy Unii Europejskiej, w tym koszty transportu / przesyłki).

3. Prezenty
Rzeczy przysyłane jako prezenty nie są wolne od należności celnych i
podatkowych, jednakże, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (art. 23 i 25 Rozp. Rady
Europy Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych) i
przepisami dotyczącymi podatku VAT (art. 52 ustawy o podatku VAT) oraz przepisami
art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz.11 – 2009
r.), są zwolnione z należności, jeżeli: - wartość prezentu nie przekracza 45 EUR;
- deklaracja celna paczki jest kompletna i prawidłowa;
- prezent był wysłany od prywatnej osoby, spoza UE do prywatnej osoby w Polsce;
- prezent przeznaczony jest do użytku własnego lub rodziny;
- rzeczy nie mają charakteru handlowego i odbiorca otrzymuje je bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów;
- alkohol, wyroby tytoniowe itp. są zwolnione w dozwolonej ilości określonej
szczegółowo w części dotyczącej alkoholi i perfum;
- prezent ma charakter okazjonalny np. urodzinowy lub jubileuszowy.

a) Prezenty zawierające alkohol i wyroby tytoniowe

Prezenty zawierające alkohol i wyroby tytoniowe mogą być zwolnione z cła (art.
25 do 27 Rozp. Rady Europy Nr 1186/09 ustanawiającego wspólnotowy system
zwolnień celnych) do równowartości 45 euro oraz z podatku VAT (art. 52 ustawy o
podatku od towarów i usług) i podatku akcyzowego (art. 37 ustawy o podatku
akcyzowym), jeżeli spełniają warunki określone dla prezentów i ilość ich nie przekracza
limitów wyszczególnionych w tabeli 1 oraz ogólna wartość przesyłki nie przekracza
kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 EUR.

Tabela 1
Wyroby tytoniowe
Rodzaj towaru Dozwolone limity
Papierosy 50 szt. ( lub 25 cygaretek cygar o maksymalnej
masie 3 gramów sztuka), lub10 cygar, lub 50
gramów tytoniu do palenia (w przypadku zwolnienia
z cła proporcjonalny asortyment tych różnych
produktów w zestawie)
Wyroby alkoholowe
napoje destylowane i spirytusowe o
objętościowej mocy alkoholu
przekraczającej 22% obj.; nieskażony
alkohol etylowy o objętościowej mocy
alkoholu 80% obj. lub więcej
1 litr ( lub 1litr - napoje destylowane i spirytusowe,
aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia,sake lub
podobne napoje, o objętościowej mocy alkoholu
nieprzekraczającej 22% obj. )
wina musujące, wina likierowe lub
proporcjonalne ilości wyżej wymienionych
wyrobów w zestawie, lub wina inne niż
musujące
2 litry .

b) Prezenty zawierające perfumy, wody toaletowe, kawę, herbatę

Prezenty zawierające perfumy i wody toaletowe mogą być zwolnione z cła na
podst. 27 Rozp. Rady Europy Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system
zwolnień celnych do równowartości 45 euro oraz z podatku VAT na podstawie art. 52
ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli spełniają warunki określone dla prezentów i
ilość ich nie przekracza limitów wyszczególnionych w tabeli 2, a wartość przesyłki nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 RUR. Wyroby
te nie są wyrobami akcyzowymi i nie podlegają podatkowi akcyzowemu.

Tabela 2
Rodzaj towaru Dozwolone limity
Perfumy 50 gram
Wody toaletowe 0,25 litra
Kawa 500 g ( lub ekstrakty i esencje kawy - 200 g)
Herbata 100 g ( lub ekstrakty i esencje herbaty - 40 g

4. Zasady kontroli paczek
Kontrola przesyłek pocztowych, przysyłanych do Polski spoza Unii Europejskiej,
jest dokonywana w celu uniemożliwienia nielegalnego przywozu (bez wymagalnych
zezwoleń) towarów takich jak: narkotyki, towary podrobione, odpady szkodliwe,
materiały jądrowe i promieniotwórcze, substancje chemiczne, broń, amunicja, materiały
wybuchowe, okazy C I T E S i technologie objęte kontrolą międzynarodową , a także w
celu rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania innych przestępstw i
wykroczeń.
W niektórych przypadkach zachodzi konieczność dokonania rewizji przesyłki,
szczególnie, kiedy nadawca nie wypełni deklaracji w sposób wystarczający. W takich
przypadkach otwarcie i ponowne zapakowanie przesyłki dokonywane jest przez
pracowników Poczty Polskiej pod kontrolą funkcjonariusza celnego.

5. Opłaty
a) Sposób obliczania należności celnych (cła) i podatkowych (podatku VAT i
podatku akcyzowego)

Należności celne i podatkowe (cło i podatki) obliczane są przez organ celny
usytuowany przy placówce pocztowej, do której dostarczane są przesyłki spoza Unii
Europejskiej.
Cło
Zwykle jest wyliczane procentowo od wartości. Wysokość stawki procentowej zależy od
rodzaju towaru i kraju pochodzenia. Cło jest wyliczane od wartości celnej towaru, czyli
od ceny, jaka jest płacona za towar, po doliczeniu wszelkich poniesionych opłat, takich
jak, koszty pakowania, ubezpieczenia, transportu (koszty przesyłki).
Jeśli wartość przesyłki ( w tym również przesłanej w ramach prezentu ) nie przekracza
kwoty 700 EUR, można zastosować stawka celną ryczałtową w wysokości 2,5%
(Rozporządzenie Komisji (WE) 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie wspólnej Taryfy Celnej z późn. zm.).
Ryczałtowe naliczanie należności celnych nie ma zastosowania do towarów , dla których
tabela stawek celnych przewiduje stawkę „bez cła „ ani dla towarów objętych działem 24
Wspólnej Taryfy Celnej ( wyroby tytoniowe i alkohole ) zawarte w przesyłce w ilościach
przekraczających ilości podane w tabelach Nr 1 i Nr 2 niniejszego „Informmatora .”. Stawki celne i podatkowe określone są we Wspólnotowej Taryfie Celnej dostępnej m. in.
w przeglądarce taryfowej „Isztar 2”: (http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa celna/web/main
PL).
Akcyza
Pobierana jest wyłącznie od wyrobów akcyzowych wymienionych w zał. Nr 1 do ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym , w tym od alkoholi i wyrobów
tytoniowych znajdujących się w przesyłce , i jest opłatą niezależną od cła. Stawka
akcyzy na wino wynosi od 158,00 zł. za 1hl, a na pozostałe wyroby alkoholowe 4960,00 zł.
od 1 hl 100 % alkoholu etylowego. Wysokość akcyzy od papierosów ustalana jest procentowo, w
zależności od urzędowej ceny papierosów oraz ich ilości. Przy innych wyrobach
tytoniowych, np. cygarach, akcyza zależy od ilości. Podstawą opodatkowania podatkiem
akcyzowym, wyrażonym stawką w procentach, jest wartość celna powiększona o
należne cło.
Podatek VAT w imporcie
Stawki podatku VAT od importu towarów określa art. 41 oraz art. 146a ustawy VAT i
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości stawek podatku VAT w
imporcie. Stawki te mogą wynosić odpowiednio 4%, 7%, 8% i 23% - zależnie od rodzaju
sprowadzanego towaru (kodu Taryfy Celnej). Podstawą opodatkowania podatkiem VAT,
czyli wartością od jakiej jest wyliczany podatek jest wartość towaru określona do
wyliczenia cła, powiększona o wszelkie wyliczone i pobrane opłaty celne oraz podatek
akcyzowy (jeżeli przedmiotem importu są towary akcyzowe).

b) cło i podatek VAT od rzeczy używanych

Rzeczy używane podlegają takim samym opłatom celnym i podatkom jak nowe.
Należności celne i podatkowe wyliczane są od rzeczywistej wartości towarów. Import
(przysyłanie do Rzeczypospolitej Polskiej) rzeczy używanych dozwolone jest bez
wymaganych zezwoleń (np. na międzynarodowe przemieszczanie odpadów ) - o ile nie
zostaną one uznane za odpad , w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r.; z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206 - z 2001r.).

c) sposób zapłaty należności celnych i podatkowych

W przypadku przesyłek zawierających towary podlegające należnościom celnym
przywozowym i/lub podatkowym, funkcjonariusz celny wystawia „Dokument
potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz)” (DPDZC) w
trzech egzemplarzach. Cło i/lub podatki zostaną zapłacone przez odbiorcę przesyłki
pracownikowi PPUP „Poczta Polska”, który ją doręcza. Pracownik „Poczty Polskiej”
doręczy odbiorcy wraz z przesyłką dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia
towarów do procedury celnej (DPDZC), wystawiony przez urząd celny, w którym
wyliczone są należności celne i podatkowe. Odbiorca uzupełnia dokument DPDZC
(przywóz) w części dotyczącej numerów identyfikacyjnych oraz wypełnia pole F w karcie
nr 3.

d) Inne opłaty

Gdy przesyłka podlega opłatom celnym, PPUP „Poczta Polska” zwykle pobiera
opłaty pocztowe pokrywające koszt przedstawienia przesyłki do kontroli celnej. Opłaty te
są niezależne od cła i podatków. W sprawie ich poboru i wysokości należy się
kontaktować z PPUP „Poczta Polska”.

6. Odwołanie od wymiaru należności (nieprawidłowo obliczonych
opłat celnych i podatkowych)

Jeżeli odbiorca przesyłki nie zgadza się z wysokością obliczonych opłat, winien
złożyć stosowne pismo, w którym przedstawi swoje żądania oraz wskaże, gdzie nastąpił
błąd powodujący nieprawidłowe wyliczenie opłat. Należy do niego załączyć wszelkie
posiadane dowody (dokumenty), na podstawie których opiera swoje żądania. W piśmie
można również wskazać konto (osobiste lub firmowe), na które winny zostać zwrócone
kwoty nadpłaconego cła i podatków.

7. Jakość usług. Skargi na opóźnienie doręczenia, uszkodzenie
zawartości paczki lub utratę paczki.

Organ celny kontroluje zawartość przesyłek, jednak do kontroli rozpakowuje
przesyłki oraz je zapakowuje „Poczta Polska” , i to ten podmiot odpowiada za zawartość
i doręczenie paczki do odbiorcy. Uwagi i zastrzeżenia w tej części należy kierować do
PPUP „Poczta Polska”.

8. Zasady informowania
Pytania w sprawie wysokości obliczonych i pobranych opłat celnych i
podatkowych, należy kierować do oddziału celnego przy placówce pocztowej, który
wyliczył te należności. Nazwa i adres znajdują się na dokumencie, na którym wyliczone
są opłaty: Urząd Celny w Rybniku, Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu, 41-846 Zabrze ul.
M. Mielżyńskiego 5, tel: 032 3705340, fax: 032 3705390.
Pytania w sprawie wysokości opłat celnych i podatkowych oraz warunków
importu, przed otrzymaniem przesyłki i przed zgłoszeniem towarów do procedury celnej,
można kierować do Informacji Celnej w Izbie Celnej w Katowicach: tel.: 801 470 477.
Informacje w tym zakresie można uzyskać także na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów w części dotyczącej Służby Celnej (http://www.mf.gov.pl).

9.Podstawy prawne
1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz.Urz. WE L 302 z dn. 19.10.1992 r., str.1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 2. t. 4, str. 307, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (RWKC) wprowadzające przepisy
wykonawcze do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z dn. 11.10.1993r., str. 1 z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne roz. 2. t. 5 str. 114, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/09 z dnia 16 listopada 2009r. ustanawiającego
Wspólnotowy System Zwolnień Celnych (Dz. Urz. UE L 324 z dnia 10 grudnia 2009 r.),
4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
z 2004 r. ; z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykazu
towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Nr 245, poz.
1648 z 2010 r.),
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z
2010 ),
7. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11z 2009 r. ;
z późn zm.),
8.Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z 2004 r. ; z
późn. zm.),
9. Rozporządzenie Komisji (WE) 2658/87r. w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie wspólnej Taryfy Celnej ( Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987,
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z
późn. zm.).
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przedstawienia towarów i dokonywania zgłoszeń
celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr 184, poz. 1900 z 2004 r. ; z późn. zm.).
http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/wartosc-celna/-/asset_publisher/wL4t/content/wartosc-celna-wprowadzenie;jsessionid=2C1F2124F0CDB8B5A58F4884B18ABAB0?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fclo%2Finformacje-dla-przedsiebiorcow%2Fwartosc-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wL4t%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1chinskieallegro.com
marx
Administrator
 
Posty: 5961
Dołączył(a): sobota, 6 marca 2010, 02:35
Lokalizacja: aliexpress
Pochwały: 191

Reklama

Postprzez Paweloso » wtorek, 6 listopada 2012, 19:10

Czy oznacza to, że jeśli sklep wysyła towar jako Gift za $40, co przy dzisiejszym kursie oznacza ok. 31,3 euro, to nie będę musiał zapłacić cła?
Paweloso
 
Posty: 1
Dołączył(a): wtorek, 6 listopada 2012, 18:51
Lokalizacja: Polska

Postprzez marx » wtorek, 6 listopada 2012, 21:40

Nie bedziesz musiał cła płacić, ale możesz zapłacić vat, jak chcesz to na handel to nawet musisz go zapłacić.
marx
Administrator
 
Posty: 5961
Dołączył(a): sobota, 6 marca 2010, 02:35
Lokalizacja: aliexpress
Pochwały: 191

Postprzez adamfon » wtorek, 6 listopada 2012, 22:14

Ojjj jak się chce na handel to jest chyba trochę więcej zabawy. ;)
adamfon
AKTYWNY
 
Posty: 224
Dołączył(a): sobota, 6 sierpnia 2011, 14:40
Lokalizacja: z Polski

Postprzez karo47 » czwartek, 20 grudnia 2012, 02:09

A jakie jest prawdopodobieństwo oclenia przy zamówieniu tel. za +- 150 $ przy zamówieniu kurierem DHL ?
karo47
 
Posty: 13
Dołączył(a): niedziela, 16 grudnia 2012, 03:12
Lokalizacja: polska

Postprzez gabriha1 » czwartek, 20 grudnia 2012, 05:42

Witam, chciałabym zamówić w Chinach 2 laptopy i 2 komórki na użytek własny. Koszt 360$ z przesyłką CHINA POST. Proszę pomóc mi w temacie cła. Czy będę za nie płacić? Jeśli tak, to jaki procent? Czy są jeszcze jakieś dodatkowe koszty przy odbiorze paczki? Może ktoś ma jakiś przydatny link, gdzie znajdę odpowiedź.
gabriha1
 
Posty: 1
Dołączył(a): czwartek, 20 grudnia 2012, 05:26
Lokalizacja: Gdańsk

Postprzez adamfon » czwartek, 20 grudnia 2012, 13:23

W obydwu powyższych przypadkach opłaty celne są prawie pewne. Ile dokładnie dodatkowo do zapłaty to nikt tu raczej nie napisze, jesteśmy tak jak Wy konsumentami, a nie celnikami. :-)

Ale minimum 23% będzie do zapłaty.
A karo47, oclenie przy DHL jest wysoce prawdopodobne, do tych 23% doliczą około 80 zł dla DHL. Czyli łącznie telefon może Cię wynieść 150 dolarów plus około 200 zł opłat dodatkowych.
adamfon
AKTYWNY
 
Posty: 224
Dołączył(a): sobota, 6 sierpnia 2011, 14:40
Lokalizacja: z Polski

Postprzez marx » czwartek, 20 grudnia 2012, 13:53

karo47, Bierz przesyłkę HK post a cła nie zapłacisz.

gabriha1,
Kod: Zaznacz cały
http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL
marx
Administrator
 
Posty: 5961
Dołączył(a): sobota, 6 marca 2010, 02:35
Lokalizacja: aliexpress
Pochwały: 191

Postprzez marx » środa, 26 grudnia 2012, 15:42

"Rzeczy przysyłane jako prezenty nie są wolne od należności celnych i
podatkowych, jednakże, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (art. 23 i 25 Rozp. Rady
Europy Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych) i
przepisami dotyczącymi podatku VAT (art. 52 ustawy o podatku VAT) oraz przepisami
art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz.11 – 2009
r.), są zwolnione z należności, jeżeli: - wartość prezentu nie przekracza 45 EUR;
- deklaracja celna paczki jest kompletna i prawidłowa;
- prezent był wysłany od prywatnej osoby, spoza UE do prywatnej osoby w Polsce;
- prezent przeznaczony jest do użytku własnego lub rodziny;
- rzeczy nie mają charakteru handlowego i odbiorca otrzymuje je bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów;
- alkohol, wyroby tytoniowe itp. są zwolnione w dozwolonej ilości określonej
szczegółowo w części dotyczącej alkoholi i perfum;
- prezent ma charakter okazjonalny np. urodzinowy lub jubileuszowy."
marx
Administrator
 
Posty: 5961
Dołączył(a): sobota, 6 marca 2010, 02:35
Lokalizacja: aliexpress
Pochwały: 191

Postprzez darek.tyc » piątek, 18 stycznia 2013, 12:17

To jest jakaś paranoja nie dość że coś kupujesz i płacisz już za to podatek to i tak musisz zapłacić drugi raz jak chcesz to ściągnąć do kraju.
darek.tyc
 
Posty: 5
Dołączył(a): czwartek, 17 stycznia 2013, 11:02
Lokalizacja: Kraków

Postprzez marx » piątek, 18 stycznia 2013, 13:33

bo kupując poza polską możesz kupić bez vatu.
Vat teoretycznie płaci odbiorca docelowy.
marx
Administrator
 
Posty: 5961
Dołączył(a): sobota, 6 marca 2010, 02:35
Lokalizacja: aliexpress
Pochwały: 191

Postprzez chwileulotne85 » środa, 13 lutego 2013, 11:24

Witam serdecznie.

Widzę, że nie jest tutaj wszystko dokładnie napisane, więc chcę doprecyzować opłaty celno-podatkowe i prowizje za zakupy. Napiszę jak to wygląda przy przesyłkach kurierskich (w pocztowych powinno być tak samo, ale kontrole celne są trochę słabsze).

Zamawiając coś z poza Unii Europejskiej, naszym przypadku Chin (HK) do zapłaty jest cło i Vat.
Mamy na szczęście zwolnienia z tych opłat przy spełnieniu określonych warunków.

Zwolnienie z Cła do wartości 150 Euro. (na telefony i tablety na szczęście cło jest 0%, ale na urządzenia multimedialne np Miniboxy do TV na androidzie jest 14% cła!!!)
Zwolnienie z Vatu (23%)do 22 Euro (teraz to 29,3 USD). Czyli Jeśli na paczce będzie pisać 30 USD GIFT, to Urząd Celny zatrzyma paczkę do odprawy celnej. Agencja celna skasuje prowizje za odprawę ( od 50-80 PLN) + naliczy VAT od wartości 30 USD + statystyczny koszt transportu wg IATA. Wyjdzie więc średnio jakieś 120 PLN do zapłaty extra, takżę nieciekawie... Jak Chińczyk zadeklaruje wartość np. 200 USd to zapłaci się ok 250 PLN...

Są jeszcze przepisy dotyczące sensu stricto osób prywatnych. Wtedy zwolnienie z cła i Vatu jest do 45 Eur. Są jednak praktycznie niestosowane w przesyłkach kurierskich, bo Chińczycy na listach przewozowych wpisują raczej zawsze nazwę firmy, lub jakieś fikcyjne dane, które Agencje Celne traktują jako firmy.


Podsumowując najważniejsza jest zadeklarowana wartość na liście przewozowym i fakturze. Zapisek GIFT, etc nic nie znaczy...

Mam nadzieję ze jasno napisałem :)
chwileulotne85
 
Posty: 18
Dołączył(a): środa, 31 października 2012, 08:47
Lokalizacja: Będzin

Następna strona

Powrót do Zakupy w Chinach PRZEWODNIKIKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

  • Reklama